Entistä turvallisempi työpaikka

Blogi  04.07.2024

EuroSafety-messujen teemana vuonna 2024 on turvallisuuden tulevaisuus ja vastuullisuus. Tähän liittyvät varsinkin riskienhallinta, tulevaisuuden turvallisuusteknologia ja uusiutuvat materiaalit. Pohjoismaiden laajimmilla turvallisuusalan messuilla on esillä alan huippu-uutuudet ja viimeisimmät innovaatiot.

Riskien tunnistaminen ja arviointi työpaikoilla

Työpaikoilla esiintyy monenlaisia vaara- ja haittatekijöitä, joita on mahdollista tunnistaa etukäteen. Riskien arviointi on oleellinen osa turvallisuuden hallintaa työpaikalla, sillä se luo perustan työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin ennakoivalle kehittämiselle. Riskien arvioinnilla saadaan aikaan tilannekuvaa työpaikan turvallisuudesta ja kehitystarpeista. Työturvallisuuslain mukaan vaarojen selvittäminen ja arviointi on myös lakisääteistä.

Riskinarvioinnissa kerättyä tietoa hyödynnetään monin tavoin työpaikan turvallisuuden kehittämisessä. Tärkeimpiä käyttökohteita ovat työntekijöiden opastus haitta- ja vaaratekijöiden välttämiseksi, työ- ja käyttöohjeiden laatiminen sekä perehdytys. Lisäksi mm. työsuojelun toimintaohjelman laadinta ja työterveyshuollon suunnittelu perustuvat työpaikan riskien arviointiin.

Tulevaisuudessa teknologian kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia työturvallisuuden parantamiseksi. Innovatiiviset työkalut ja menetelmät voivat tehdä riskienhallinnasta tarkempaa ja reaaliaikaisempaa, mikä parantaa ennakoitavuutta ja nopeuttaa reagointia. Lisäksi kehittyneet koulutusratkaisut voivat parantaa työntekijöiden turvallisuustietoisuutta ja käytännön osaamista, mikä luo turvallisempia työympäristöjä.

Näin huomioit turvallisuusriskejä työpaikallasi:

1. Suunnittele: Suunnitteluvaiheessa kerätään lähtötietoja työpaikan vaaroista ja riskeistä. Lisäksi osaamisen ja resurssien riittävyyttä arvioidaan, työntekijöitä koulutetaan ja tarvittaessa hankitaan myös lisäapua. Kannattaa pilkkoa riskien arviointikohteet järkeviksi kokonaisuuksiksi ja suunnitella arviointi työryhmässä, jossa eri henkilöstöryhmät ovat edustettuina. Teknologian avulla voidaan hyödyntää data-analytiikkaa riskien kartoittamisessa ja resurssien optimoinnissa.

2. Tunnista: Tunnistamisvaiheessa muodostetaan käsitys keskeisistä vaaratekijöistä. Erilaisten menetelmien ja työkalujen avulla vaarat kootaan selkeästi arvioitaviksi. Seuraavaksi valitaan kohteisiin sopivat arviointimenetelmät, tunnistetaan vaarat ja haittatekijät, yksilöidään vaaran aiheuttajat ja vaaratilanteet sekä poistetaan välittömät turvallisuusriskit. Tulevaisuudessa digitaalisten työkalujen, kuten tekoälypohjaisten analyysien, avulla voidaan tunnistaa vaaratekijöitä entistä tarkemmin ja tehokkaammin.

3. Arvioi: Kun vaarat on tunnistettu, arvioidaan niiden aiheuttaman riskin suuruus ja merkitys. Riskin pienentämiseksi tai poistamiseksi tehdään ehdotuksia. Usein tarvitaan myös työterveyshuollon apua riskien terveydellisen merkityksen arvioimiseksi. Riskit punnitaan vertailukelpoisella tavalla ja tehdään toimenpide-ehdotuksia riskien torjumiseksi. Data-analytiikka voi auttaa priorisoimaan riskejä ja ehdottamaan parhaita toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi.

4. Toteuta: Seuraavaksi päätetään tarvittavista toimenpiteistä ja aloitetaan niiden toteuttaminen. Päätöksentekoon osallistuvat ne, joilla on toimeenpanovalta ja vastuu, jotta toimenpiteet menevät aidosti käytäntöön. Päätetyt toimenpiteet luovat rungon työsuojelun toimintaohjelmalle. Toimenpiteiden toteutumista seurataan ja niiden riittävyys sekä toimivuus varmistetaan. Digitaaliset alustat mahdollistavat paremman läpinäkyvyyden ja reaaliaikaisen seurannan, mikä nopeuttaa reagointia tarpeen tullen.

5. Tarkkaile: Lopuksi arviointiprosessin jatkuvuus varmistetaan seuraamalla työympäristön suunnittelua ja jatkuvaa parantamista. Riskien arviointi kytketään osaksi muita johtamisen ja työsuojelun käytäntöjä, ja tilannekuvaa täydennetään jatkuvasti eri käytännöistä saatavilla tiedoilla. Virtuaalitodellisuus ja muut nykyistä immersiivisemmät digitaaliset oppimisympäristöt voivat parantaa työntekijöiden turvallisuustietämystä ja käytännön osaamista simuloimalla riskitilanteita turvallisessa ympäristössä.

Mukaan EuroSafety-messuille

Haluatko kuulla lisää turvallisuuden tulevaisuudesta ja vastuullisuudesta? Tervetuloa inspiroitumaan ja oppimaan EuroSafety-messuille, joissa tapaat alan asiantuntijoita ja tutustut huippuyritysten uusimpia innovaatioita.

Rekisteröidy kävijäksi

Lähteet: Työterveyslaitos. Nolla tapaturmaa -foorumi. 2024.