Ovatko kemikaaleilta ja pölyiltä suojaavat suojaimet työpaikalla asianmukaisia?

Uutiset  30.04.2018

Käyttötarkoituksiinsa soveltumattomat suojaimet ja puutteellinen käyttö altistavat työntekijät akuuttien kemikaalitapaturmien lisäksi vaikeammin ennakoitaville kroonisille sairauksille ja ammattitaudeille. Erilaiset pölyt, kuidut ja hengitysteitä herkistävät aineet aiheuttavat runsaasti ammattitauteja aina allergioista ja ammattiastmoista hengenvaarallisiin keuhkosairauksiin kuten asbestin aiheuttamiin syöpiin. Myös ihoa herkistävien ja ärsyttävien aineiden aiheuttamia ammatti-ihotauteja vahvistetaan useita satoja vuosittain.

EU:n uutta asetusta henkilönsuojaimista (EU) 2016/425 on sovellettu maaliskuusta alkaen. Asetus määrää velvollisuuksia lähinnä henkilönsuojainten valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille ja korvaa henkilönsuojaindirektiivin 89/686/ETY. Siirtymäaikojen vuoksi markkinoilla saa olla vanhan direktiivin mukaisia suojaimia vielä joitakin vuosia. Kemikaalien käyttäjillä on nyt kuitenkin erinomainen hetki tarkistaa, että terveydelle vaarallisilta kemikaaleilta ja esimerkiksi pölyiltä suojaavat suojaimet työpaikalla ovat asianmukaisia.

Hankintahetkellä kirkkaat ajatukset suojainten ominaisuuksista ja käytöstä hämärtyvät helposti ajan myötä. Etenkin, jos työpaikalle hankitaan usein uusia kemikaaleja, kannattaa suojainten soveltuvuus ja oikea käyttö tarkistaa säännöllisesti. Alla oleva muistilista voi olla avuksi myös suojainhankintoja suunniteltaessa.

Näin valitset laadukkaat ja soveltuvat henkilönsuojaimet

 1. Luotettava toimittaja
  Hanki suojaimet luotettavalta jakelijalta, joka toimittaa suomen- tai ruotsinkieliset käyttöohjeet ja tarvittavat tekniset tiedot ja voi näyttää suojainten vaatimustenmukaisuuden. Verkkokauppojen aikakaudella suojaimia on helppo tilata myös EU:n ulkopuolelta, mikä saattaa tuntua hyvältä säästökohteelta. Suojainten laatuominaisuudet eivät tällöin kuitenkaan välttämättä vastaa odotettua tai luvattua.
 2. Suojauskategoria
  Henkilönsuojaimet jaetaan asetuksessa kolmeen kategoriaan sen mukaan, miltä riskeiltä ne suojaavat. Vakavilta vaaroilta, kuten terveydelle vaarallisilta kemikaaleilta, suojaavat suojaimet kuuluvat kategoriaan 3. Esimerkiksi miedoilta puhdistusaineilta suojaavat talouskäsineet kuuluvat vain vähäisiltä riskeiltä suojaavaan kategoriaan 1.
 3. CE-merkintä
  EU:ssa myytävien suojainten on oltava CE-merkittyjä. CE-merkillä valmistaja itse ilmoittaa, että tuote on EU-lainsäädännön vaatimusten mukainen. Se ei kuitenkaan ole viranomaisten myöntämä hyväksyntä eikä välttämättä laadun tae, sillä väärinkäytöksiä esiintyy jonkun verran.
 4. Tyyppihyväksyntä ja laadunvalvonta
  Kategorioiden 2 ja 3 henkilönsuojaimet on EU:ssa tyyppitarkastettava ennen markkinoille saattamista. Tarkastuslaitos testaa, että suojainten ominaisuudet vastaavat valmistajan antamia tietoja ja ovat vaatimusten mukaisia. Lisäksi kategorian 3 suojaimissa on CE-merkinnän yhteydessä ilmoitettava suojainten laatua valvovan laitoksen nelinumeroinen tunnus.
 5. EN-standardit
  Henkilönsuojainten ei lainsäädännön mukaan välttämättä tarvitse olla standardien mukaan valmistettuja. Hyväksyttyjen EN-standardien mukaisten suojainten katsotaan kuitenkin täyttävän lainsäädännön vaatimukset, minkä vuoksi valmistajat usein noudattavat niitä. Käyttäjän on silloin tuotteissa ilmoitettujen standardien perusteella helppo varmistua niiden ominaisuuksista ja laadusta. Standardien mukaisen tuotteen CE-merkinnän yhteyteen voidaan liittää piktogrammi kuvaamaan vaaroja, joilta suojaimen on tarkoitus suojata.Jos standardinumeroita on ilmoitettu, kannattaa niiden kanssa kuitenkin olla tarkkana. Esimerkiksi suojalaseille, käsineille ja hengityksensuojaimille on useita standardeja, joista kukin koskee vain tiettyä tuotetyyppiä tai ominaisuuksia. Standardeita myös uusitaan säännöllisesti, joten epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä suojainten toimittajaan.Silmäsuojainten yleisiä vaatimuksia koskee standardi EN 166. Hengityksensuojaimille ja suodattimille on useita standardeja mallista ja tekniikasta riippuen. Esimerkiksi standardi puolinaamareille on EN 140. Kaasu- ja yhdistelmäsuodattimille on nykyään voimassa standardi EN 14387 ja hiukkassuodattimille standardi EN 143.Standardin mukaisiin kaasunsuodattimiin merkitään kirjaintunnuksin, minkä tyyppisiltä kemikaaleilta ne suojaavat. Lisäksi kaasunsuodattimien kapasiteetti ja hiukkassuodattimien suodatusteho jaetaan kolmeen luokkaan. Suojainkokonaisuus tuleekin valita huolellisesti huomioiden haitallisen epäpuhtauden tyyppi, pitoisuus ilmassa sekä tavoiteltu pitoisuustaso ja käyttöaika.

  Kaikille suojakäsineille yhteiset vaatimukset ovat standardissa EN 420 ja erityisesti kemikaaleilta suojaavien hanskojen vaatimukset standardissa EN 374, osat 1-3. Standardin EN 374 mukaisesti valmistettujen käsineiden kemikaalinkesto ilmoitetaan tiiviyden laatutasona ja läpäisevyytenä eli läpäisyaikana tai siitä johdettuna suojausluokkana.

  Käsineiden materiaaleihin ja läpäisyaikoihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä mikään käsinemateriaali ei kestä kaikkia aineita ja eri käsineiden läpäisyajat eri kemikaaleille voivat vaihdella paljonkin. Läpäisyajat mitataan ja suojausluokat määritetään kahdelletoista testiaineelle. Vähintään kolmelle niistä standardin mukaisen käsineen tulee saavuttaa yli 30 minuutin läpäisyaika. Nämä kolme ainetta ilmoitetaan myös piktogrammin yhteydessä kirjaintunnuksin.

  Pitkäaikainen tai laaja kosketus kemikaalin kanssa edellyttää kuitenkin yleensä pidempää kuin 30 minuutin läpäisyaikaa, sillä käsinettä voi käyttää enintään testatun läpäisyajan verran. Työpaikalla käytettäville käsineille tuleekin saada läpäisyajoista tarkat tiedot erityisesti, jos käytössä on useita kemiallisesti erilaisia tuotteita. Jos altistuminen on kemikaalien lisäksi mahdollista esimerkiksi mekaanisille tai biologisille vaaroille tai kuumuudelle, hanskojen ominaisuudet on tarkistettava myös niiltä osin.

 6. Vanhentumispäiväys
  Suojaimet eivät ole ikuisia. Etenkin ohuiden käsineiden ja suodattimien ominaisuudet voivat muuttua ajan myötä. Jos suojainten pakkauksissa on ilmoitettu vanhentumisajankohtia tai varastointiaikoja, tulee varmistua, ettei työpaikalla ole käytössä vanhentuneita suojaimia.
  Kirjoittaja: EcoOnline Oy:n kemikaaliasiantuntija Henna Rosilo, Support Consultant

  Alkuperäinen lähde: 3T Blogi 3.4.2018: Laadukkaat ja soveltuvat henkilönsuojaimet  / 3T Ratkaisut Oy mukana EuroSafety-messuilla (A 1100).
  Jos työpaikalta löytyy epäilyttäviä tai selvästi käyttötarkoitukseen soveltumattomia suojaimia, vaihda tarvittaessa toimittajaa tai suojaimen tyyppiä tai luokkaa.

Tervetuloa messuille kouluttautumaan

Turvallisuusala Tampereella -suurtapahtuma kokoaa yhteen turvallisuusalan ja riskienhallinnan ammattilaiset kouluttautumaan ja oppimaan uutta. Seminaareissa ja koulutuksissa käsitellään muun muassa kemiallisten tekijöiden tunnistamista ja hallitsemista, kuljetuskonttien sisältämiä kemikaaliriskejä ja keinoja riskien minimoimiseksi sekä toimivan puuttumisen ja välittämisen toimintakuluttuuria, jolla työturvallisuusajattelu muutetaan pysyvästi uudelle tasolle läpi koko organisaation.

Lue lisää ohjelmasta: Terveellinen työ – tunnista ja hallitse kemialliset tekijätFinnsafe-koulutus ja Tapaturmaton toiminta on mahdollista – ohjeistuksesta ja valvonnasta henkilökohtaiseen vastuunottoon ja kaverista välittämiseen

Rekisteröidy maksutta kävijäksi ja kutsu myös kollegat mukaan!